Privacystatement

Inleiding

CZ respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Wij leven die gedragscode na.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen
  • De verzekeringsovereenkomst uit te voeren
  • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  • De integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen
  • De website van CZ te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudepreventie. En om u te informeren over andere producten en diensten van CZ. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

CZ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens verzameld via deze website voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten (verzekerings)overeenkomst en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals verzekerden- en relatiebeheer, de aanvraag van machtigingen, de afhandeling van schade en declaraties, debiteurenbeheer en de schriftelijke toezending van verzekeringsgerelateerde documentatie.
  • Om u informatieve, servicegerelateerde- en/of onderzoeksgerelateerde informatie toe te zenden. Uw gegevens worden tevens gebruikt voor de verzending van commerciële communicatie, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Verzekerden worden slechts benadert op basis van declaratiegegevens indien dit in het kader van onze zorgplicht noodzakelijk is voor de uitvoering van uw zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bepaalde verstrekking niet meer wordt vergoed vanuit het verzekeringspakket van de betrokkene of als een bepaalde zorgaanbieder niet meer is gecontracteerd.
  • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verplichte informatie waar CZ over moet beschikken wil zij de zorgverzekering uitvoeren.
  • Om de integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het voorkomen en opsporen van schade en fraude.
  • Om de website van CZ te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren. Voor meer informatie over het analyseren van de website van CZ, raadpleeg het cookiebeleid.

Melding bij CPB

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP. U vindt CZ via zoeken op de naam 'onderlinge' en postcode '5038'.

Gegevens over uw gezondheid

In een aantal gevallen hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan.
Voor de acceptatie van de basisverzekering wordt geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Voor enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.

Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder inhoudelijke aansturing van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur: ze vallen onder zijn medisch beroepsgeheim.
Voor de afhandeling van uw declaraties en zorgaanvragen worden gegevens betreffende uw gezondheid gebruikt. Deze persoonsgegevens worden slechts verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's adequaat beveiligd. We hebben beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

CZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Als wij rechtstreeks nota's van zorgverleners ontvangen en aan hen betalen wordt uw verzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd. Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgverlener die u behandeld heeft, weet hoe u bent verzekerd. Om die reden kunnen de zorgverleners bij ons uw adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien.

De zorgverleners mogen deze gegevens alleen inzien als zij u ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners geen inzage kunnen hebben in uw adresgegevens, kunt u dit aan ons laten weten. Wij kunnen uw adresgegevens dan afschermen.
Wanneer u zelf om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt (via telefoon, e-mail, internet of aan de balie) als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Gegevens over uw gezondheid kunnen niet worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.

Informatie stopzetten

Als u geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kunt u ons dat schriftelijk laten weten, per brief of via het contactformulier op onze website. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.
Adresseer uw brief aan:
CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Gebruik persoonsgegevens stopzetten

Als u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen, per brief of via het contactformulier op onze website.
Adresseer uw brief aan:
CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Opgave van uw persoonsgegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u per brief of via het contactformulier op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.
Adresseer uw brief aan:
CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Vragen

We vinden het vanzelf spreken dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy- en cookie statement of over de manier waarop CZ omgaat met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via via het contactformulier op onze website of per brief.
Adresseer uw brief aan:
CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via het contactformulier op onze website of per brief.
Adresseer uw brief aan:
CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen via postbus 291, 3700 AG te Zeist, via telefoonnummer (030) 698 83 60 of per fax via (030) 698 82 45. Dit moet u binnen één jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.
Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 28 oktober 2014.